Externě vedené účetnictví vám přinese řadu výhod

Autor barbara.palatova.

Firemní účetnictví není v žádném případě jednoduchá záležitost. Existuje obrovská spousta zákonů, vyhlášek a předpisů, které je nutné při řešení účetnictví zohledňovat a dodržovat, aby se firma nedostala do potíží. Vzhledem k tomu, že se tato pravidla velice často mění, je nutné si na účetnictví zajistit někoho, kdo se v dané oblasti skutečně vyzná, pohybuje a perfektně orientuje.

Nemocenské pojištění OSVČ

Autor barbara.palatova.

Jsem jako osoba samostatně výdělečně činná pojištěna pro případ nemoci nebo mateřství? Na jaké dávky mám nárok? Vyplatí se platit si nemocenské pojištění dobrovolně? Na tyto a další dotazy se budeme snažit nalézt odpověď v následujícím miniseriálu článků týkajících se právě nemocenského pojištění.
Na rozdíl od zaměstnanců není osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) pojištěna ze zákona. Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná.
Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je do 20. dne následujícího měsíce. Pojistné se tudíž platí zpětně, např. v lednu platíte pojistné za prosinec minulého roku. Sazba pojistného činí 2,3 % z měsíčního vyměřovacího základu a pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
OSVČ, která je na nemocenském pojištění účastna, má nárok na nemocenské a na peněžitou pomoc v mateřství. Pojďme se na tyto dvě dávky podívat podrobněji. Jen pro úplnost doplňme, že pojištěnec zaměstnanec má dále nárok na ošetřovné a na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Autor barbara.palatova.

Každý zaměstnavatel je ze zákona pojištěn pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolení svého zaměstnance. Toto pojištění vzniká ze zákona v den vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po celou dobu existence zaměstnavatele. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemoci z povolení je upraveno Vyhláškou č. 125/1993 Sb.
Jedinou pojišťovnou, u které je možné se tímto způsobem pojistit je Kooperativa, pojišťovna a.s. (do roku 1992 byla jedinou možnou pojišťovnou Česká pojišťovna).
Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Tuto skutečnost musí zaměstnavatel neprodleně ohlásit u dotyčné pojišťovny (je možné využít interaktivní přihlášku na webových stránkách Kooperativy). Základem pro výpočet výše pojistného je souhrn vyměřovacích základů na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za uplynulé čtvrtletí. K výpočtu se použije sazba, která se liší podle převažujícího předmětu podnikání zaměstnavatele.

Důležitá čísla roku 2016

Autor barbara.palatova.

První čtvrtletí roku 2016 je již za námi. Jistě ale neuškodí připomenout si některá důležitá čísla vycházející z průměrné mzdy pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2016 byl stanoven vyhláškou č. 244/2015 Sb., v září předchozího roku.
Všeobecný vyměřovací základ = 26 357 Kč
Koeficient pro účely důchodového zabezpečení = 1,0246
Vynásobením dvou výše uvedených čísel zjistíme průměrnou mzdu = 26 357 x 1,0246 = 27 006 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru)
Z uvedených čísel se odvozuje např. minimální výše záloh na sociální a zdravotní pojištění, výše maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění nebo částka určující účast na důchodovém pojištění u OSVČ, které mají podnikání jako vedlejší činnost.

Daňová informační schránka

Autor barbara.palatova.

Daňová informační schránka (DIS) umožňuje poplatníkovi daně dálkový přístup k vybraným informacím o daňovém řízení. Obsahuje také informace ze spisu a z daňového účtu poplatníka. Dále v ní nalezneme přehled písemností, daňový kalendář a základní informace o daňovém subjektu. DIS je upravena v § 69 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup do DIS je umožněn pouze oprávněným uživatelům, přičemž oprávněnost se prokazuje uznávaným elektronickým podpisem nebo ověřením podavatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.
Pro možnost nahlížení do DIS je nutné odeslat prostřednictvím aplikace EPO formulář s názvem Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky. Pokud nemáte datovou schránku zpřístupněnou je nutné nejprve zaslat Žádost o zřízení daňové informační schránky. Pokud datovou schránku zpřístupněnou máte, je vám DIS zřízena automaticky z moci úřední a stačí tedy požádat o možnost nahlížení.